Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, eventuele adviezen, waaronder tevens begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen, verricht door of met Mylene Ruyters Cosmetics (hierna te noemen: MRC) zijn deze Algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

 

Artikel 2. Gegevens van MRC

Mylene Ruyters Cosmetics (MRC)

Graaf 23, 6101 CC, Echt, Nederland

Telefoonnummer: 06-42061695; ma, di en do 09:00 – 17:00 of stuur een Whatsapp

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 14109684

BTW-identificatienummer: NL821775297.B01

 

Artikel 3. Allergie

3.1       Hoewel MRC de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het ontwikkelen van haar huidverzorgingsproducten, kan er bij het gebruik daarvan helaas in uitzonderlijke gevallen een allergische reactie optreden. Omdat ieder persoon uniek is, kan een allergische reactie niet goed vooraf worden voorspeld. Geadviseerd wordt om altijd eerst een klein beetje van een product op een niet zichtbare plek te gebruiken, voordat je het product gebruikt in het gelaat of zichtbare plekken.

3.2       Omdat MRC helaas niet kan voorspellen of een allergische reactie bij iemand optreedt, is zij daar niet verantwoordelijk voor. Bij een allergische reactie kan in geval van vragen altijd contact worden opgenomen met MRC.

 

Artikel 4. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomsten

4.1       Alle aanbiedingen en prijsopgaven van MRC zijn vrijblijvend en MRC behoudt het recht om de prijzen tussentijds te wijzigen. In een dergelijke situatie heb je de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren.

4.2       Wanneer je een bestelling plaatst via de MRC website of -winkel, dan komt de overeenkomst met MRC pas tot stand nadat MRC de acceptatie (en niet enkel de ontvangst) van de bestelling heeft bevestigd. MRC is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MRC dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

4.3       Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden MRC niet.

4.4       Indien je het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt MRC onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling en eventueel ook de acceptatie van de bestelling door MRC. Zolang de ontvangst niet door MRC is bevestigd, kun je de overeenkomst nog kosteloos ontbinden.

 

Artikel 5. Prijzen en betalingen

5.1       De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.

5.2       Voor administratie- en verzendkosten binnen Nederland en België brengen wij geen kosten in rekening, tenzij anders is overeengekomen.

5.3       Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten vermeld. Betaling geschiedt op de wijze zoals vermeld op de website.

 

Artikel 6. Levering

6.1       MRC bezorgt alleen in Nederland en België. Wil je het product in een ander land bezorgd krijgen? Neem dan contact met ons op en dan kijken we wat je voor je kunnen regelen. Mogelijk kan voor het versturen naar andere landen dan voorgenoemd kosten in rekening worden gebracht.

6.2       MRC bedenkt, onderzoekt, produceert en verzendt de producten zelf. Onze producten zijn onder eigen beheer (hand)gemaakt. Hierdoor kan het voorkomen dat producten niet meteen leverbaar zijn.

6.3       We streven om alle bestellingen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling via PostNL of een andere vervoerder naar het bij de bestelling aangegeven afleveradres te bezorgen. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan laten we je dit zo snel mogelijk weten via de opgegeven contactgegevens.

6.4       Levertijden zijn slechts bij benadering en overschrijding van een toegezegde leverdatum is geen tekortkoming van MRC.

6.5       Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, dan geldt de afgesproken leveringstermijn. Een indicatie van de leverdatum of het bezorgmoment geldt niet als het overeenkomen van een afwijkende leveringstermijn.

6.6       Wij zijn gerechtigd in delen te leveren.

6.7       Wij doen ons uiterste best de website up to date te houden, echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op via de opgegeven contactgegevens.

 

Artikel 7. Reclames en retourzendingen

7.1       Indien je een product om welke reden dan ook na bestelling niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen 14 (veertien)dagen na aflevering van het product (of indien van toepassing na aflevering van het laatste product) aan MRC te retourneren. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening.

7.2       Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:

(a) de verpakkingszegel verbroken of beschadigd is;

(b) het product is gebruikt;

(c) u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;

(d) de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd;

(e) de verpakking(en) beschadigd is/zijn;

(f) gedeelten van de bestelling ontbreken;

(g) het product in de verpakking is blootgesteld aan de lucht.

7.3       MRC zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan je terugstorten(afhankelijk van de wijze van betaling kan dat bijvoorbeeld via de creditcardmaatschappij of rechtstreeks). Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover je die kosten voor de retourzending niet zelf hebt voldaan.

 

Artikel 8. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen. De originele verpakking mag niet worden geopend en een aanwezig zegel mag niet worden verbroken, op straffe van verval van het recht om het product te retourneren.

 

Artikel 9. Diversen

9.1       Indien u aan MRC schriftelijk opgave doet van een door u opgegeven adres, is MRC gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan MRC schriftelijk opgave doet van een ander adres, waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.

9.2       Wanneer door MRC gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

9.3       Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met MRC in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MRC vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4       MRC geeft geen medisch advies, en diagnosticeert noch behandelt huidproblemen.

9.5       MRC is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) ofwel overeenkomst gebruik te maken van derden partijen ter uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1     Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2     De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

10.3     U kunt eventuele geschillen ook eerst online voorleggen aan een Nederlands geschillenorgaan via het ODR platform(http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Daarbij kunt u het volgende e-mailadres opgeven waarop wij bereikbaar zijn: [email protected]. Wij zijn echter niet verplicht om aan die wijze van geschillenbeslechting mee te werken.

10.4     Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland of in België (afhankelijk van uw woonplaats).

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van MRC zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Roermond, onder KvK-nummer 14109684.

 

Artikel 11. Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Postadres

MRC, Graaf 23, 6101 CC, Echt, Nederland

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

herroep/herroepen*

Factuurnummer:

Naam consument(en):

Adres consument(en):

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Reden van retour(optioneel):

Handtekening consument(en)(acceptatie van de retournering is alleen mogelijk wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Extra informatie met betrekking tot het modelformulier voor herroeping:

Op het moment dat u de overeenkomst wilt herroepen kunt u het ingevulde formulier sturen naar de voornoemde postadresgegevens van MRC en toevoegen aan de retourzending.

 

Het product dat u wenst te retourneren kunt u als pakketzending terugsturen. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening en risico (ingeval van beschadigingen gedurende het transport).

 

U vindt alle informatie met betrekking tot de verzendkosten en prijs van de producten terug op onze website en in de factuur na het plaatsen van een bestelling.

Meer informatie over garanties en bestaande service na aankoop kunt u terugvinden in onze algemene voorwaarden en op onze website.